Debata ekspercka nt. Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie

W Senacie, z inicjatywy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,  odbyła się debata ekspercka, podczas której senatorowie,  przedstawiciele zespołu doradców komisji i organizacji pozarządowych przedstawili swoje uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Jak podkreślił przewodniczący komisji senator Bogdan Klich, spotkanie zorganizowano, ponieważ Senat na ostatnim posiedzeniu nie zapoznał się z informacją o stanie prac nad KPO i ratyfikacją unijnego funduszu z powodu nieobecności premiera lub jego przedstawiciela. Tymczasem uwagi dotyczące KPO podmioty zainteresowane ich złożeniem mogą w ramach
konsultacji przekazywać rządowi do 2 kwietnia, 3 kwietnia zaczną się konsultacje w Komisji Europejskiej, a potem międzyrządowe w ramach UE. „Chodziło nam o przedstawienie swoich racji. Chcieliśmy, aby środowiska zainteresowane Krajowym Planem Odbudowy mogły zabrać głos” – zaznaczył senator. Zwrócił uwagę, że przygotowanie projektu KPO nie zostało
poprzedzone konsultacjami. Ujęto w nim ponadto tylko kwotę dotacji, brakuje zaś kwoty przysługujących Polsce tanich pożyczek. Zdaniem senatora zbyt małe środki przewidziano na odbudowę gospodarki i służby zdrowia, bo tylko po 17% wszystkich środków.Fot. M.Marchlewska - Wilczak/ Kancelaria Senatu.